Etiske retningslinjer

Bedriftens etiske retningslinjer er til for å skape felles holdninger til hvordan
organisasjonen skal drives, slik at eiere, leverandører, kunder, ansatte, offentlige
myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende selskaper til enhver tid
har tillit til bedriftens profesjonalitet og integritet.


For ansatte
Alle ansatte skal gjøre seg kjent med og følge bedriftens etiske retningslinjer.
For alle i bedriften gjelder regelen om at hvis man er tvil, bør man avstå eller ta
spørsmålet opp med nærmeste overordnet.
Overtredelse av disse retningslinjer vil ikke bli akseptert og kan få konsekvenser for
ansettelsesforholdet.

For våre leverandører
Våre leverandører skal bli gjort kjent med våre etiske retningslinjer, og skal
anmodes om å minimum implementere de samme retningslinjer i sin organisasjon.
Implementering av disse retningslinjer vil ha betydning for vår utvelgelse av
samarbeidspartnere.

 1. Samfunnsansvar

  Vår bedrift skal vise aktivt samfunnsansvar både lokalt og regionalt der vi er
  representert, ved å levere tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.

  Med utspring i bedriftens verdigrunnlag, som er ærlighet, hensynsfullhet og
  rettskaffenhet, skal dette kjennetegne bedriftens kultur og være førende for
  bedriftens avgjørelser og handlinger.

  På denne måten bidrar vi til å drive samfunnsutviklingen i en positiv retning.
 2. Forretningsprinsipp og etiske retningslinjer

  Vår bedrift skal administrere og gjennomføre forretninger på en rettferdig og etisk
  måte.

Habilitet

Styret og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt
mellom selskapets interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser
kan påvirke en avgjørelse i en sak en deltar i behandlingen av eller en har ansvar
for å gjennomføre, skal dette tas opp med overordnet.

Verv

Styreverv eller eierskap i kommersielle selskaper skal i hvert tilfelle avklares med
adm. direktør. En skal unngå bierverv som kan føre til lojalitetskonflikt.

Tillit, respekt, lojalitet

Bedriftens kultur skal være preget av ærlighet, hensynsfullhet og rettskaffenhet.
Hver enkelt plikter å unngå at personlige interesser står i veien for objektive
avgjørelser i forbindelse med arbeidsoppgaver. Man er lojal mot formål og mål for
bedriftens virksomhet, følger opp og iverksetter vedtak som blir fattet, og
etterkommer pålegg fra overordnet.

Anti-korrupsjon

Bedriften skal arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og
bestikkelser.

Gaver

Ansatte i bedriften skal ikke søke å oppnå gaver, ytelser eller andre fordeler som er
upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade bedriftens interesse eller
omdømme. Heller ikke skal det tilbys gaver, ytelser eller andre fordeler som kan
oppfattes som utilbørlig for mottaker eller som på annen måte kan så tvil om
mottakers integritet.

En skal avstå fra enhver form for påskjønnelse i tilknytning til forhandlinger eller for
en bestemt kontrakt eller adferd fra bedriftens side.
Profileringsartikler med symbolsk verdi anses ikke som gaver.

Representasjon

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i bedriftens
samarbeidsforhold og informasjonsutvikling. Graden av oppmerksomhet må
derimot ikke utvikles slik at det skader bedriftens konkurranseevne og integritet.
Reiseutgifter og opphold ved tjenestereiser dekkes av bedriften, eventuelt
fagforening, offentlig instans eller ideelle organisasjoner.

Bedriftens ansatte forutsettes å opptre i henhold til etiske retningslinjer på
tjenestereiser, kurs og andre arrangementer.

 1. Menneskerettigheter

  Vår bedrift skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente
  menneskerettigheter og sørge for ikke å medvirke til brudd på disse.

  Bedriften skal arbeide for å eliminere all form for diskriminering i yrke og arbeid på
  bakgrunn av rase, farge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell

legning, ekteskapelig status eller av medisinske- eller uførhetsårsaker.
Bedriften skal ikke samarbeide med leverandører der det er tvil om tvangsarbeid
eller barnearbeid.

 1. Arbeidstakerrettigheter

  Bedriftens arbeidsstandarder skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente
  arbeidstakerrettigheter.

  Herunder skal bedriften arbeide for å fremme og realisere organisasjonsfrihet og
  anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger.

  Arbeidstakerstandarder på områdene lønn, arbeidstid, disiplinærpraksis,
  ansettelsesavtaler og arbeidsvilkår skal overholdes.
 2. Sosialt ansvarlig produksjon
  Bedriftens retningslinjer for sosialt ansvarlig produksjon skal inneholde

kontraktsvilkår som minimum er i samsvar med følgende FN-konvensjoner og ILO-
konvensjoner:

 • Forbud mot barnearbeid – FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon
  nr. 138 og 182
 • Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid – ILO-konvensjon nr. 29 og 105
 • Forbud mot diskriminering – ILO-konvensjon nr. 100 og 111
 • Rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger – ILO-konvensjon nr.
  87 og 98
 • Etterlevelse av gjeldende lands arbeidsrett og arbeidslovgivning
 1. Konfidensialitet og taushetsplikt
  Vår bedrift skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når
  det ikke er underlagt taushetsplikt.

  Alle ansatte har taushetsplikt når det gjelder forretningshemmeligheter og
  opplysninger som er gitt i fortrolighet. Alle arbeidstakere skal være varsomme med
  hvordan man behandler sensitive opplysninger, også i forhold til kollegaer.

  Taushetsplikten gjelder også etter at en arbeidstaker har sluttet i selskapets
  tjeneste.
  Våre leverandørers og kunders etiske retningslinjer skal når de er kjent for
  bedriften, håndteres etter fastlagt prosedyre, respekteres og overholdes.
 2. Helse og sikkerhet

  Vår bedrift har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker, miljø og
  materielle verdier. Bedriften skal ha et HMS-system i henhold til lovkrav og
  utarbeidet i henhold til ISO 45001.

  HMS-risikoer i forbindelse med aktiviteter, produkter og tjenester i bedriften skal
  identifiseres og evalueres, og det skal utarbeides risikoreduserende tiltak.

  Bedriften har prosedyrer som sikrer HMS-opplæring for ledere og arbeidsledere.
  Øvrige ansatte skal sikres HMS-kompetanse i forhold til sine arbeidsoppgaver.

  Bedriften har prosedyrer som sikrer at HMS-instruks og informasjon formidles til
  berørt personell.
 1. Miljøvern

  Alle våre prosedyrer skal være forankret i krav til miljømessig bevissthet, og et
  kontinuerlig fokus på hvordan våre prosesser påvirker det ytre miljø. Herunder
  element som; energi-effektivitet, material-effektivitet, avfallsreduksjon etc.
  I dette skal bedriften, der det kreves, gi miljømessig opplæring for alle ansatte.
  Ansatte skal, der det kreves, være bevisst de konsekvenser adferd og beslutninger
  kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader skal inkluderes i våre
  beslutninger.
Skroll til toppen